ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติดโลก
24 มิ.ย. 60 อบรมโครงการเดินทางปลอดภัยไปกับรถไม่ประจำทาง(รถ30)
23 มิ.ย. 60 สอบอ่านออก เขียนได้ ครั้งที่ 1/2560
22 มิ.ย. 60 ศึกษาดูงานโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
โรงเรียนหนองหว้าประชาสามัคคี
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
11 พ.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 เปิดเตรียมการปีการศึกษา 2560