ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2523 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดให้ราษฎรเข้าทำกินและตั้งหมู่บ้าน รวมทั้งได้จัดสรรเป็นสถานก่อสร้างโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป จำนวน 23 ไร่ ในอาณาเขตของหมู่บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอชุมพวง ห่างจากอำเภอชุมพวงเป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่
1) บ้านหนองตะครองใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
2) บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
3) บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
4) บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป เปิดทำการการสอน 3 ระดับ คือ

ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1- 2 

ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป อยู่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 257 หมู่ 12 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในเขตปกครองตำบลโนนรัง เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา