ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
"เรียนดี  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม"
คติธรรมประจำโรงเรียน
"นตฺถิ   วิชฺชา สมํ   วิตฺตํแปลว่า ทรัพย์เสมอด้วยวิชาไม่มี"
สีประจำโรงเรียน
" เขียว ขาว "
อักษรย่อของโรงเรียน
 "ป.ร."