ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนแห่งเทคโนโลยี  มีคุณภาพมาตรฐาน  การเรียนรู้คู่ชุมชน นักเรียนทุกคน เก่ง ดี มีความสุข”