ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้การรับรองมาตรฐานทุกระดับ
2. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ให้บริการและประชาสัมพันธ์
4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
5. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จริง 

เป้าประสงค์ (Goals)
1.โรงเรียนมีมาตรฐานตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. โรงเรียนและชุมชมเรียนรู้ร่วมกันได้
3. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. นักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
6. นักเรียนทุกคนมีความสุขในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม