ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปทำการเปิดสอนทั้งหมด 4 ระดับ คือ

1. ระดับปฐมวัย
  2. ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3
  3. ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีทีุ่ 6
  4. ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3