ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ขันแข็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา มีศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชิด จันทร์พรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส ร่มสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ ท่าพิมาย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ พูนศิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2528