ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกิตติยา วงษ์สุรินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายองอาจ เดชนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0