ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรพิมล หังสวนัส
ครู คศ.1

นางสาววรรณปวีณ์ เศษศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0