ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรพิมล หังสวนัส
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณปวีณ์ เศษศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0