ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา ตั้งทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุรดา แซ่กัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2