ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยงยุทธ ขาวสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ