ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยงยุทธ ขาวสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ