ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิทยา พงศ์ประภัสร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ