ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกวินธร บนภัทรวรรษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6