ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปัณทัต สิงหวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวพิมพ์ชญา โมไนยพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0